Anti-Bribery Management Systems

Sistem Pengurusan Anti Rasuah

ISO 37001 adalah standard sistem pengurusan anti-rasuah yang diterbitkan pada bulan Oktober 2016. Ia direka untuk membantu organisasi mewujudkan, melaksanakan, menyelenggara, dan meningkatkan program pematuhan anti-rasuah. Ini merangkumi rangkaian langkah dan kawalan yang mewakili amalan baik anti-rasuah global.

Rasuah ditentukan oleh undang-undang yang berbeza antara negara. Oleh itu, Standard memberikan definisi umum mengenai rasuah, tetapi definisi sebenarnya akan bergantung pada undang-undang yang berlaku untuk organisasi. Standard memberikan panduan mengenai apa yang dimaksudkan dengan rasuah untuk membantu pengguna memahami maksud dan skop Standard.

Alamat standard:

 • Rasuah oleh organisasi, atau oleh kakitangan atau rakan perniagaannya yang bertindak bagi pihak organisasi atau untuk kepentingannya.
 • Rasuah organisasi, atau kakitangan atau rakan perniagaannya berkaitan dengan aktiviti organisasi.

Siapa yang menggunakan Standard ini?

Standard boleh digunakan oleh organisasi di mana-mana negara. Ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan pelbagai organisasi, termasuk:

 • Organisasi besar
 • Perusahaan kecil & sederhana (PKS)
 • Pertubuhan sektor awam dan swasta
 • Pertubuhan bukan kerajaan (NGO)

Adakah Standard memerlukan Sistem Pengurusan yang berdiri sendiri?

Langkah-langkah yang diperlukan oleh ISO 37001 dirancang untuk disatukan dengan proses dan kawalan pengurusan yang ada. Ini mengikuti struktur tingkat tinggi yang biasa untuk standard sistem pengurusan ISO, untuk penyatuan yang mudah dengan, misalnya, ISO 9001. Langkah baru atau dipertingkatkan dapat disatukan ke dalam sistem yang ada.

Apa yang diperlukan oleh standard?

Organisasi mesti melaksanakan serangkaian langkah dan kawalan dengan cara yang wajar dan berkadar untuk membantu mencegah, mengesan, dan menangani rasuah, termasuk:

 • Dasar anti rasuah
 • Kepimpinan pengurusan, komitmen dan tanggungjawab
 • Kawalan dan latihan kakitangan
 • Penilaian risiko
 • Ketekunan wajar terhadap projek dan rakan perniagaan
 • Kawalan kewangan, komersial dan kontrak
 • Pelaporan, pemantauan, penyiasatan dan tinjauan
 • Tindakan pembetulan dan peningkatan berterusan

Bagaimana Standard akan memberi manfaat kepada organisasi?

Standard memberi manfaat kepada organisasi dengan menyediakan:

 • Keperluan minimum dan panduan sokongan untuk melaksanakan atau menanda aras sistem pengurusan anti-rasuah
 • Jaminan kepada pihak pengurusan, pelabur, pekerja, pelanggan, dan pihak berkepentingan lain bahawa organisasi mengambil langkah wajar untuk mencegah rasuah
 • Bukti sekiranya ada penyiasatan bahawa organisasi telah mengambil langkah yang munasabah untuk mencegah rasuah

Bolehkah organisasi saya diperakui ISO 37001?

ISO 37001 adalah piawaian keperluan, yang menjadikannya bebas dari pensijilan. Pihak ketiga akan dapat mengesahkan pematuhan organisasi terhadap Piawaian.


Mencari maklumat lain?