Corporate Liabilities in Singapore

ความรับผิดของบริษัทในประเทศสิงคโปร์

ความรับผิดของบริษัทในการกระทำความผิดทางอาญาได้รับการยอมรับในพระราชบัญญัติ บริษัทของประทศสิงคโปร์ พระราชบัญญัติบริษัทเป็นกฎหมายในประทศสิงคโปร์ที่ควบคุมการปฏิบัติและความรับผิดของบริษัทต่างๆ พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 และแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีขอบเขตของการปฏิบัติที่ควบคุมในพระราชบัญญัติอันประกอบด้วย:

 • การจัดตั้งและอำนาจของบริษัท
 • การกำกับดูแลหุ้นหุ้นกู้และค่าธรรมเนียม
 • หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของบริษัท
 • การจัดการและการบริหารของบริษัท
 • การควบคุมบัญชีและการตรวจสอบ
 • การดำเนินโครงการ การเตรียมการเชิงโครงสร้างและการควบรวมกิจการ
 • บทบาทของผู้รับและผู้จัดการ
 • การดำเนินการบริหารงานตุลาการ
 • บทบัญญัติการเลิกกิจการ (ทั้งโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ)
 • บทบัญญัติของความผิดทางอาญาขององค์กร

อาชญากรรม / ความผิดทางการดำเนินการ

สำหรับบริษัทที่กระทำความผิดในฐานะ “บริษัท ” จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ความผิดนั้นมีโทษปรับและไม่ใช่โทษจำคุกเป็นโทษสถานเดียว
 • ความผิดไม่ใช่ความผิดที่กระทำได้โดยบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เช่นการข่มขืน)

ตัวอย่างความผิดที่ธุรกิจอาจพบและถูกตั้งข้อหา:

 • การฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
 • การหลีกเลี่ยงภาษี
 • การติดสินบนและการทุจริต
 • ฉ้อโกง
 • การละเมิดการควบคุมการส่งออก
 • ความผิดต่อสิ่งแวดล้อม
 • ความผิดด้านสุขภาพและความปลอดภัย

คุณกำลังมองหาข้อมูลอื่น ๆ ?