Corporate Liability for Corruption in Malaysia

ความรับผิดขององค์กรจากการทุจริตในประเทศมาเลเซีย

ความรับผิดขององค์กรในมาเลเซียได้รับการควบคุมโดยเฉพาะโดยมาตรา 17A ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซีย พ.ศ. 2552 (มาตรา 17A พระราชบัญญัติ MACC 2009) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดความรับผิดต่อองค์กรการค้าสำหรับการทุจริตที่กระทำโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซีย (MACC) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลการดำเนินการตามบทบัญญัติ

ตามข้อกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กรรมการ หุ้นส่วน และพนักงานขององค์กรการค้าและบุคคลที่ให้บริการสำหรับและในนามขององค์กรการค้า องค์กรการค้าที่ถูกตัดสินลงโทษจะต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า 10 เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าของความพึงพอใจหากมีมูลค่าหรือ 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) หรือจำคุกไม่เกิน 20 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

องค์กรการค้า

องค์กรการค้ามีดังต่อไปนี้:

  • บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท พ.ศ. 2559 และดำเนินธุรกิจในมาเลเซียหรือที่อื่น ๆ
  • บริษัท ที่ใดก็ตามที่จัดตั้งและดำเนินธุรกิจหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในมาเลเซีย
  • ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหุ้นส่วน พ.ศ. 2504 และประกอบธุรกิจในมาเลเซียหรือที่อื่น ๆ
  • ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด พ.ศ. 2555 และดำเนินธุรกิจในมาเลเซียหรือที่อื่น ๆ
  • หุ้นส่วนที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในมาเลเซีย

ขั้นตอนที่เพียงพอ

องค์กรการค้าสามารถป้องกันตัวเองได้โดยการพิสูจน์ว่ามีขั้นตอนที่เพียงพอซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทำการทุจริต สำนักนายกรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 2561 ได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนที่เพียงพอซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ความมุ่งมั่นระดับสูงสุด: ผู้บริหารระดับสูงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรการค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างครบถ้วน ผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดตั้งดูแลรักษาและทบทวนโครงการการปฏิบัติตามการต่อต้านการทุจริตเป็นระยะและสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอก ผู้บริหารระดับสูงยังต้องส่งเสริมให้ใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแส
  • การประเมินความเสี่ยง: แนะนำให้ทำการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกๆสามปีและสามารถทำการประเมินเป็นระยะ ๆ ได้ทุกเมื่อที่จำเป็น
  • ดำเนินมาตรการควบคุม: แนะนำให้ใช้การควบคุมและมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบสถานะและการใช้ช่องทางการรายงานเช่นช่องทางการแจ้งเบาะแส
  • การทบทวนการตรวจสอบ และการบังคับใช้อย่างเป็นระบบ: ควรมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการต่อต้านการทุจริต รูปแบบของการทบทวนรายงานอาจเป็นการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบภายนอก
  • การฝึกอบรมและการสื่อสาร: องค์กรการค้าควรพัฒนาและเผยแพร่นโยบายและระบบการจัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับบุคคลภายในและภายนอก ควรเปิดเผยต่อสาธารณะและสื่อสารกับบุคลากรและผู้ร่วมธุรกิจทุกคนอย่างเหมาะสม

คุณกำลังมองหาข้อมูลอื่น ๆ ?