Due Diligence

การตรวจสอบสถานะและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสถานะ

การตรวจสอบสถานะคือการตรวจสอบธุรกิจหรือบุคคล จะดำเนินการก่อนที่จะทำข้อตกลงหรือสัญญากับบุคคลอื่นหรือการกระทำที่มีมาตรฐานการดูแลที่แน่นอน การดำเนินการนี้อาจจัดเป็นกิจกรรมการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติโดยสมบูรณ์ในห่วงโซ่อุปทาน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสถานะ

 • เป็นการป้องกันการฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่อาจมีประวัติด้านความซื่อสัตย์ที่ไม่ดีในสถานการณ์ก่อนหน้านี้
 • การลดความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียโดยการประเมินปัญหาด้านชื่อเสียงอย่างถูกต้อง
 • การปฏิบัติตามระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน
 • การป้องกันการตรวจสอบสถานะเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้รับการดูแลตามสมควรซึ่งสามารถใช้เป็นการป้องกันข้อหาฝ่าฝืนกฎระเบียบ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

 • ชื่อเสียงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของธุรกิจที่ควรได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลอื่นที่ไม่ทราบถึงประวัติความซื่อสัตย์
 • ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจะแสดงข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ตัวแทนและฝ่ายอื่น ๆ ในโครงการ
 • การตรวจสอบสถานะทางชื่อเสียงระบุถึงชุดข้อมูลที่สำคัญ (ข้อมูลที่ต้องระวัง) เช่นการละเมิดในอดีต การลงโทษ การฉ้อโกง และการทุจริต มีการสอบสวน และมีปัญหาด้านเครดิต รวมถึงประวัติด้านความซื่อสัตย์ การนำเสนอการตรวจสอบสถานะทางชื่อเสียงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของท่าน เช่น การตรวจสอบสถานะมาตรฐานแบบยกระดับ

ความเสี่ยงทางสังคม

 • ความเสี่ยงทางสังคมเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมในชุมชนที่บริษัทดำเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัท การไม่สามารถจัดการปัญหาทางสังคมในธุรกิจของบริษัทอาจทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกิดปัญหาผลกระทบด้านกฎหมายและความเสียหายต่อชื่อเสียง ความ
 • เสี่ยงทางสังคมเกิดจากการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับผลกระทบขององค์กรที่มีต่อชุมชน ความเสี่ยงทางสังคมของกิจการขึ้นอยู่กับประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรภาคอุตสาหกรรมและบริบททางภูมิศาสตร์ 
 • การตรวจสอบสถานะความเสี่ยงทางสังคมจะประเมินองค์ประกอบ 4 ส่วนร่วมกัน ได้แก่ ปัญหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับองค์กร และสาเหตุแห่งความเสียหาย

ความเสี่ยงทางการเมือง

 • ปัจจัยทางการเมืองสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ซึ่งสถาบันทางกฎหมายและการเมืองยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ และปัจจัยเชิงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับข้าราชการและชนชั้นนำทางการเมืองยังคงถือเป็นบรรทัดฐาน การเชื่อมต่อทางธุรกิจและการเมืองดังกล่าวมักส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในลักษณะที่แตกต่างกันไป
 • การตรวจสอบสถานะความเสี่ยงทางการเมืองจะตรวจสอบความเชื่อมโยงส่วนบุคคลและเครือข่ายในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่สามารถสร้างปัจจัยสำคัญสำหรับความเสี่ยงในธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

 • อาชญากรรมถือเป็นภัยคุกคามต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินอย่างมหาศาล
 • การตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจะประเมินภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในสถานที่หรือตามเส้นทางการดำเนินงานซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและดำเนินมาตรการตอบโต้หรือป้องกันได้

ความเสี่ยงจากการทุจริต

 • การดำเนินการกับบริษัทที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทุจริตและการติดสินบน

ความเสี่ยงจากการฉ้อโกง

 • การยักยอกโดยผู้จัดการตั้งบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการกับบริษัทหลัก
 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณกำลังมองหาข้อมูลอื่น ๆ ?